சேலத்தில் B.Sc (CS) பயிலும் இரட்டை சகோதரர்கள். தந்தை இறந்து 8 ஆண்டுகளாகிறது. தாய் கூலி வேலை கடந்த 3 பருவ கட்டணங்கள் நன்செய் செலுத்திய நிலையில் 1வருக்கு 4ம் பருவ கட்டணமான ரூ.9500 சேலம் பிருந்தாவன் சாலை பிரபு வீடியோஸ் திரு.பாபு அவர்கள் செலுத்தினார்கள்.

இரட்டை சகோதர்களில் மற்றொரு மாணவனுக்கு சேலத்தில் உள்ள தஞ்சாவூர் ஆர்ட் கேலரி உரிமையாளர் திரு.KMS வெங்கடேஸ்வர் அவர்கள் ரூ.9,500 வழங்கினார். காசோலை மாணவர் வசம் ஒப்படைக்கப்பட்டது.

Anitha’s love and affection towards her father made us look small in all means. In fact, she even went to an extent of saving the eggs given to her in the mid day meal for her dad. As a first resort, we were really happy to fulfill Anitha’s immediate requirement of buying dresses and sandals.

Nansei donated Mrs. Manjula with a new high-efficiency electrical sewing machine worth Rs 19,500. We believe with this small effort, Manjula and Gopalakrishnan family can become self-resilient.

As we grow older we discover that true happiness is selflessness. Thanks to all the good souls who pitched in with great contributions. It was a wonderful day meeting young girls and boys from various background. The event went successfully and had received great appreciation from teachers and volunteers. This has given a moral boost for each one of us to do more in the coming days.

Nansai has joined hands with the Salem Police on an ambitious project in creating Green Police Station by planting 1500 saplings in and around the city.